〖🇬🇧 Lockdown 練出新技能 😂〗

其實經過上一次嘅lockdown之後,相信大家都練成一身技能。第一次lockdown乜都無開:餐廳無開,所以想食咩都要自己煮,煮嘢食技能get👩🏻‍🍳;邊到都無得去無野好做,打機🎮/打掃🧹技能get;連salon都無開,剪頭髮💇🏻‍♂‍技能get!😎✨


我自己平時都有幫自己剪開頭髮,所以lockdown我都唔太驚,不過老公就慘啲啦!佢平時每兩星期就要剪一次頭髮,因為佢啲頭髮生得超快!頭頂啲頭髮無生得咁快,係側邊兩邊快速生長,形成一個磨菇頭🍄,可以話係不堪入目…… 所以我哋膽粗粗決定係Amazon買個剃頭嘅嘢(突然失憶唔就得果舊嘢叫咩名),只需要£42,就係咁我開始咗人生中第一次挑戰剪男人頭髮!


我事前已經睇咗勁多勁多無數咁多段剃頭嘅教學影片,睇到自信滿滿覺得「好似好容易啵~OK啦一定無問題!😤」,嘩!點知原來落刀果吓好驚好多幻想:〔如果剃得樣衰咗會唔會同我離婚㗎?〕、〔如果失手變咗河童頭咁點算呀?〕,等等等等,無數咁多個「如果」,手都震埋。最後,第一次挑戰用咗成兩個鐘,剪完出嚟佢個頭頂仲要多咗個細細個嘅窿~ 🙈🙊


經過無數次剪髮之後,而家唔使半個鐘就剪完,效果仲唔錯添!連老公返工啲同事都讚不絕口,仲影低相話之後要照住嚟剪,哈哈哈!其實英國出面剪頭髮,最平果啲salon仔都要£10-£15剪一次,如果好似老公咁每兩星期就要剪一次,即係一個月就要俾成£20-£30,一年就要£240-£360!!! 😱我哋而家半年嚟剪咗無數次,已經賺返個本啦!


有時會係到諗,其實我係咪應該平平哋都要收返老公錢好呢? 🤔 £5剪一次都好吖~大家話係唔係喇?😂


<Before> 濕定個頭準備落刀! <After> 完成品!大家覺得我手勢如何?🤣

——————————————————————————————————————————————— 🔻瀏覽更多英國資訊🔻 instagram @jessica_uklife: https://instagram.com/jessica_uklife YouTube @Jessica_UKLife : https://www.youtube.com/c/JessicaUKLife Facebook @Jessica_UKLife: https://www.facebook.com/jessica.uklife

★港英匯館 Blog: https://www.hongkongers.co.uk/profile/jessicauklife 回顧 ☆Jessica_UKLife☆其他文章: https://www.facebook.com/109122070867681/posts/156494026130485/?d=n ———————————————————————————————————————————————

#英國 #英國日常 #英國生活 #英國移民 #移居英國 #居英生活

#wifeylifeinUK #Jessica_UKLife #剪髮技能get #lockdown

247 次查看4 則留言

最新文章

查看全部